לתרומה
Home » 2024 » יוני

Compensation of NIS 100,000 for Serious Racist Statements

“Go back, go back to your corral. Go back to the corral. They don’t let you in the club, so you come here to vent your nerves? You are not allowed to enter a club in Israel, so you come here to be a man with the Palestinians? Was the whole family brought up from […]

פיצוי של 100,000 ₪ בגין אמירות גזעניות חמורות

“תחזור, תחזור למכלאה שלך. תחזור למכלאה. לא נותנים לך להיכנס למועדון אז אתה בא לפה להוציא את העצבים שלך? לא נותנים לך להיכנס למועדון בארץ אז אתה בא לפה נהיה גבר עם הפלסטינים? את כל המשפחה כבר העלו מאתיופיה, או שהם נשארו באתיופיה כי הם לא בצבע הנכון? ככה זה דופקים אתכם בישראל אז אתם […]

Demand for the Disqualification of a Racist Textbook

G is the parent of a 6-year-old boy, studying in the first grade. G is a very active and devoted father who frequently helps his son with homework. One day, when G sat down to prepare homework together with his son, he was amazed to discover that in his son’s textbook, there was a task […]

דרישה לפסילת ספר לימוד גזעני

ג’ הינו הורה לילד בן 6, הלומד בכיתה א’. ג’ הינו אב פעיל ומסור ביותר ששוקד על שיעורי הבית באופן תדיר עם בנו הקטן. באחת הימים כש-ג’ ישב להכין יחד עם בנו את שיעורי הבית הוא נדהם לגלות, כי בספר הלימוד של בנו קיימת משימה של מתיחת קן בין תמונה לתיאור ושם הופיע, כיתוב המילה […]