לתרומה

קול קורא להגשת בקשה למלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה, התשפ”א

Home » news item » קול קורא להגשת בקשה למלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה, התשפ”א

קול קורא להגשת בקשה למלגה והשתתפות בפרויקט חניכה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע”ש עו”ד צבי מיתר ז”ל שנה”ל התשפ”א

רקע כללי:

מזה תשע עשרה שנים, העניקו עו”ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות’ עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים למשפטים יוצאי אתיופיה לכבוד עו”ד צבי מיתר.

לצערנו, בחודש יולי 2015 הלך לעולמו עו”ד צבי מיתר ז”ל.
מלגה זו הייתה קרובה לליבו של צבי ז”ל, אשר ליווה אישית את הפרויקט ונהג לשאת דברים בטקס לכבוד מקבלי המלגה.
החל משנת 2016 מלגה זו מוענקת לזכרו ע”י קרן משפחת צבי ועפרה מיתר.

עמותת טבקה הוקמה במטרה לסייע להשתלבותם המוצלחת של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.
משרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות’ עורכי דין ועמותת טבקה, משתפים פעולה כבר זמן רב בנושאים שונים, בין השאר במסגרת פרויקט זה.

מלגות לסטודנטים לשנת 2021:

בשנת 2021, מתוך רצון לקדם את ההשכלה המשפטית בקרב יוצאי אתיופיה, יחולקו ע”י קרן משפחת צבי ז”ל ועפרה מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות לסטודנטים למשפטים יוצאי אתיופיה בגובה של 5000 ש”ח כל מלגה.
ועדת המלגות רשאית להעניק מלגה גבוהה יותר במקרים שיראו לה ועל פי שיקול דעתה.
בנוסף למלגה, יתקיים בפעם השנייה פרויקט חונכות במסגרתו כל מלגאי ילווה על ידי עורך דין ממשרד מיתר במטרה ליתן גם ליווי ותמיכה מקצועיים באופן אישי.

מטרת המלגה:

לאפשר לסטודנטים למשפטים בשנה הראשונה והשנייה ללימודיהם בתואר הראשון לפנות זמן כדי להתמקד בלימודים בעיקר בתקופת המבחנים.
פרויקט החניכה מיועד לתת ליווי ותמיכה מקצועיים ואישיים למלגאים על ידי עורכי דין ממשרד מיתר (באופן ובמתכונת שיתואמו בין החונך למלגאי).

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה:

המלגות מיועדות לסטודנטים אשר ילמדו תכנית לימודים מלאה (לפחות שלושה ימי לימודים בשבוע) באחת מהפקולטות או מהמכללות למשפטים במוסד אקדמי מוכר ואשר התחילו בשנה”ל תש”ף את שנת לימודיהם הראשונה או השנייה.
מלגאי/ת אשר קיבל/ה מלגה בשנת הלימודים הראשונה יהיה/תהיה זכאי/ת להגיש בקשה נוספת בשנה השנייה.
עם זאת, תינתן עדיפות למועמדים שלא קיבלו מלגה קודם לכן.

הקריטריונים העיקריים על פיהם תבחר הועדה את הזוכים במלגה:

א. יכולת אקדמית ופוטנציאל ההצלחה בהמשך הלימודים האקדמיים וההכשרה המקצועית כעורך דין.
המוטיבציה של המועמד להצליח בלימודיו ובעתידו כעורך דין או משפטן.
ב. מצבו המשפחתי והסוציו-אקונומי של המועמד.
ג. תינתן עדיפות למועמדים בעלי מעורבות חברתית ועזרה הדדית בקהילה (בראש ובראשונה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה אך לא רק).
ד. התרשמות במסגרת ראיון אישי.
ד. כל שיקול רלוונטי אחר שתראה הוועדה לנכון.

הגשת המועמדות:

המלגאים יתבקשו למלא את טופס הבקשה המקוון בקישורית: טופס בקשה למלגה.
לתשומת לב המועמדים, לצורך מילוי הטופס נדרש חשבון Gmail.

 

מועד אחרון להגשה:

ביום 18 באפריל 2021 בשעה 12:00 בצהריים.

 

המיונים למלגות:

לאחר קבלת טפסי הבקשה למלגות, הטפסים יבדקו והמועמדים שהשלימו את הטפסים כמבוקש והמתאימים יזומנו לפגישה אישית עם ועדת המלגות.

• מה צפוי בפגישה האישית?

המועמדים יוזמנו לפגישה אישית במקבצי זמן.
הועדה תשתדל לסיים את הפגישות האישיות במקבצי הזמן שנקבעו אבל ייתכן ויהיו עיכובים.
בפגישה האישית שלושת חברי הועדה יכירו את המועמדים ישוחחו על הלימודים על האופק המקצועי והאתגרים איתם מתמודדים המלגאים.
מטבע הדברים הפגישה היא בעלת מימד אישי ונועדה לאפשר לחברי הועדה להתרשם מהמועמדים כדי לבחור את המועמדים המתאימים ביותר.
בתוך עשרים ואחד ימים ממועד קיומם של הפגישות האישיות, תודיע ועדת המלגות למלגאים שנבחרו ותזמינם לטקס חלוקת המלגות.

 

טקס חלוקת המלגות:

המלגות יוענקו במהלך חודש יוני-יולי 2021 בטקס שיערך במשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם
טל ושות’ עורכי דין. השתתפות בטקס הינה חובה למלגאים.

• מה צפוי בטקס?

מפגש בין המלגאים לבין עורכי הדין שיהיו שותפים בפרויקט החונכות.
טקס בנוכחות אנשי משרד מיתר וקרן משפחת צבי ועפרה מיתר בו ישאו ברכות נציג המשרד ובן משפחה של צבי מיתר ז”ל.
הטקס ילווה בכיבוד.

 

התחייבויות הסטודנט:

1. סטודנט שקיבל סיוע כלשהו על סמך נתונים כוזבים, או בלתי נכונים, או בטעות, חייב להחזיר את הסיוע או כל סכום עודף אחר שקיבל שלא כדין או בטעות.
2. סטודנט המחליט להפסיק את לימודיו מכל סיבה שהיא, חייב להודיע בכתב לקרן המלגות, תוך שבועיים מיום הפסקת הלימודים. סטודנט שהפסיק את לימודיו מבלי להודיע יחויב בהחזר החלק היחסי של הסיוע, בהתאם למועד הפסקת הלימודים.
סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו יהא רשאי לנמק בפני הועדה מדוע לא יחזיר את החלק היחסי של הסיוע והועדה מוסמכת להחליט באם לפטור אותו מהשבת החלק היחסי של הסיוע.

 

 

פורסם ב